Algemene voorwaarden en privacy beleid

Lees deze goed door voordat je een afspraak bij ons maakt.

Algemene voorwaarden en privacy beleid zijn van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Beautyfine. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is november 2023. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.


Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden en privacy beleid kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

1. Algemeen
Algemene voorwaarden en privacy beleid gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautyfine en cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen akkoord bevonden zijn en uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanning
Beautyfine zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van behandeling, bekend zijn bij Beautyfine. Beautyfine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat cliënt niet volledig is geweest in de aanlevering van de gegevens, of bewust informatie heeft afgehouden, wat de behandeling en het eindresultaat kan beïnvloeden.

Contra indicaties zijn duidelijk weergegeven op de website en client is ten alle tijden voorafgaand voldoende geïnformeerd en is zelf verantwoordelijk in de afweging of enige behandeling wel of niet kan worden uitgevoerd met in achtneming van deze contra indicaties. Client dient voorafgaand aan de behandeling toestemmingsformulier geheel naar waarheid in te vullen. Beautyfine zal cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

Cliënt dient een verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak telefonisch door te geven aan Beautyfine. Indien cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Beautyfine 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan cliënt in rekening. Indien cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Beautyfine de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag voor de behandeling in rekening brengen. Indien cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Beautyfine de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan cliënt door berekenen. Beautyfine dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak aan cliënt te melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Beautyfine vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor cliënt/consument zichtbaar op de website en tevens vermeldt Beautyfine de prijzen van de producten zichtbaar in de salon. De prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Aanbiedingen en acties welke kenbaar zullen worden gemaakt op social media zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze salon en webwinkel maken wij gebruik van het platform van ABN AMRO TIKKIE. ABN AMRO verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer met passende technische en organisatorische maatregelen, om uw persoonsgegevens te kunnen beschermen. 

Cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per betaalverzoek/TIKKIE te voldoen. Behandelingen en eventuele producten kunnen niet contant worden afgerekend.

5. Verzenden en logistiek
Indien Cliënt/consument een bestelling bij Beautyfine plaatst is het de taak van Beautyfine om uw pakket bij cliënt/consument te laten bezorgen. Beautyfine maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Beautyfine naam, adres en woonplaatsgegevens van cliënt/consument met PostNL deelt. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL deze gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 

6. Geheimhouding
Beautyfine is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautyfine verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Beautyfine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautyfine is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beautyfine is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Klachten
Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beautyfine. Beautyfine dient de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord te geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beautyfine de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

9. Beschadiging & diefstal
Beautyfine heeft het recht een schadevergoeding te eisen indien client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautyfine meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag
Cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautyfine het recht om cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Persoonsgegevens & privacy

Beautyfine geeft veel om de privacy van cliënt. Beautyfine verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de verzamelde informatie over cliënt voortkomend uit een (of meerdere) behandeling(en). Beautyfine stelt gegevens van cliënt nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doelstellingen.

Beautyfine gebruikt cliënt-gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Beautyfine gebruikt cliënt- gegevens niet voor (gerichte) marketing. Beautyfine deelt cliënt-gegevens niet met derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst met Beautyfine of een eed of wettelijke verplichting.

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website van Beautyfine worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
 

Beautyfine bewaart cliënt-gegevens zolang cliënt klant van Beautyfine blijft. Dit betekent dat Beautyfine persoonlijke gegevens van cliënt bewaart totdat cliënt aangeeft niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van Beautyfine. Op het moment dat cliënt dit kenbaar maakt aan Beautyfine, zal Beautyfine cliënt- gegevens verwijderen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Beautyfine facturen met cliënt-(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen voor zolang de toepasselijke termijn loopt worden bewaard.

12. Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft cliênt als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Beautyfine of namens Beautyfine worden verwerkt. Beautyfine legt hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe cliënt zich op deze rechten kan beroepen. In beginsel stuurt Beautyfine om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van cliëntgegevens enkel naar het reeds bekende e-mailadres. In het geval dat cliënt de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Beautyfine cliënt vragen zich te legitimeren. Beautyfine houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken. Alle afschriften en kopieën van cliëntgegevens ontvangt cliënt in de digitale gegevensindeling die Beautyfine binnen de gebruikte systemen hanteert. Cliënt heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als cliënt vermoedt dat Beautyfine cliëntgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
 

Inzagerecht
Cliënt heeft altijd het recht om de gegevens die Beautyfine (laat) verwerken en die betrekking hebben op cliënt of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Cliënt kan een verzoek met die strekking doen aan Beautyfine. Cliënt ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Als het verzoek van cliënt wordt ingewilligd stuurt Beautyfine een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder deze gegevens zijn opgeslagen, naar het in het systeem bekende e-mailadres van cliënt.
 

Rectificatierecht
Cliënt heeft altijd het recht om de gegevens die Beautyfine (laat) verwerken en die betrekking hebben op cliënt persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Cliënt kan een verzoek met die strekking doen aan Beautyfine. Cliënt ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Als het verzoek van cliënt wordt ingewilligd stuurt Beautyfine naar het in het systeem bekende e-mailadres van cliënt een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
 

Recht op beperking van de verwerking
Cliënt heeft altijd het recht om de gegevens die Beautyfine (laat) verwerken die betrekking hebben op cliënt of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Cliënt kan een verzoek met die strekking doen aan Beautyfine. Cliënt ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Als het verzoek va cliënt wordt ingewilligd stuurt Beautyfine naar het in het systeem bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot cliënt de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
 

Recht op overdraagbaarheid
Cliënt heeft altijd het recht om de gegevens die Beautyfine (laat) verwerken en die betrekking hebben op cliënt of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Cliënt kan een verzoek met die strekking doen aan Beautyfine. Cliënt ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Als het verzoek van cliënt wordt ingewilligd stuurt Beautyfine naar het in het systeem bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens van cliënt die Beautyfine heeft verwerkt of in opdracht van Beautyfine door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid Is het niet mogelijk de dienstverlening langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
 

Recht van bezwaar en overige rechten
Cliënt heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Als Cliënt bezwaar maakt zal Beautyfine onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is het bezwaar gegrond dan zal Beautyfine de afschriften en/of kopieën van gegevens die Beautyfine (laat) verwerken aan cliënt er beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Cliënt heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Beautyfine verwerkt cliëntgegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Is cliënt van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met Beautyfine.
 

13. Cookies
Google Analytics
Via de website van Beautyfine worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.  Beautyfine gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Beautyfine verzameld informatie over het surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.
 

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze algemene voorwaarden en privacyverklaring.
 

14. Wijzigingen in de algemene voorwaarden en privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht om wijzigen aan te brengen in de algemene voorwaarden en privacy beleid. Op deze pagina vindt u de meest recente versie.
 

Contactgegevens Beautyfine
Noordvliet Noordzijde 31, Maassluis 

T: (+31) 6 52 52 07 23
E: sharona@beautyfine.nl